عشق من

قلبت را فشرده ام در آغوشم


میرویم تا اوج احساس عشق


تا برسیم به جایی


که نبینیم هیچ غمی را در سرنوشت


تا برسیم به جایی


که من باشم و تمام وجودت


بیخیال همه چیز


باز کن برایم آغوشت را